Βραβείο Γ. Πολυκράτη

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «Γ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ»

Το “Βραβείο Γ. Πολυκράτη” απονέμεται στην καλύτερη ερευνητική πειραματική ή κλινική μελέτη. 

Οι υποψήφιες εργασίες υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι πρωτότυπες, πλήρως τεκμηριωμένες και με την κάτωθι δομή:

– Τίτλος

– Περίληψη (Η περίληψη να αποτελείται μέχρι 250 λέξεις και να χωρίζεται με επικεφαλίδες Σκοπός, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα) 

– Εισαγωγή – Σκοπός

– Υλικό και Μεθοδολογία

– Αποτελέσματα

– Συζήτηση

– Συμπεράσματα

– Περίληψη στην Αγγλική γλώσσα

Στην εργασία να περιγράφεται με σαφήνεια η ερευνητική υπόθεση, καθώς και η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας ή του πειράματος. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις (δεν υπολογίζονται ο Τίτλος, η περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και οι βιβλιογραφικές αναφορές). Συστήνεται η χρήση Arial ή Calibri ή Times New Roman με νούμερο γραμματοσειράς κειμένου 11 και διπλό διάστιχο. Οι εικόνες και οι πίνακες να βρίσκονται αριθμημένοι μέσα στο κείμενο και να τοποθετούνται είτε μέσα στο κείμενο, είτε στο τέλος της εργασίας. Οι εικόνες να είναι έγχρωμες.

Η εργασία δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί ως διατριβή, ούτε να έχει δημοσιευτεί στην Ελληνική ή διεθνή βιβλιογραφία και να μην έχει ανακοινωθεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο.

Στο κείμενο της εργασίας να ΜΗΝ αναφέρονται ονόματα συγγραφέων, και το ίδρυμα ή κλινική ή εργαστήριο, από όπου προέρχεται ή έλαβε χώρα η μελέτη. Σε περίπτωση που στο κείμενο γίνεται αναφορά για κάποιο/α από τα ανωτέρω η εργασία θα απορρίπτεται.

Οι υποψήφιες προς βράβευση εργασίες υποβάλλονται ταχυδρομικά ως συστημένη επιστολή (Υπ όψιν κ. Α. Ζιάζιου,ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. Λεωφ. Κηφισιας 32. Μεγαρο ΑΤΡΙΝΑ, Μαρούσι 15125 Αθήνα) που θα περιλαμβάνει 2 φακέλους:

  • Στον πρώτο κλειστό σφραγισμένο φάκελο να υπάρχει επιστολή όπου θα αναγράφονται ο τίτλος της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, το εργαστήριο ή η Κλινική των συγγραφέων και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail και τηλέφωνο)
  • Στον δεύτερο κλειστό σφραγισμένο φάκελο υποβάλλεται ηεργασία σε 2 αντίτυπα, όπου ΔΕΝ αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και το επιστημονικό τους ίδρυμα/ιδρύματα προέλευσης.

Οι συγγραφείς των υποψηφίων προς βράβευση εργασιών πρέπει να παρίστανται στην Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου, όπου και θα ανακοινωθεί η εργασία που θα βραβευθεί και θα απονεμηθεί το χρηματικό έπαθλο.

Οι συγγραφείς όλων των υποψήφιων εργασιών θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να παρουσιάσουν τις εργασίες τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υποψήφια εργασία για το βραβείο Πολυκράτη το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.