e-posters

Η διαδικασία υποβολής εργασιών έχει ολοκληρωθεί και το σύστημα υποβολής έχει κλείσει.

Ευχαριστούμε. Η υποβολή εργασιών έχει ολοκληρωθεί.
Οι υποβληθείσες εργασίες εξετάζονται από την επιστημονική επιτροπή.
Η ενημέρωση για την αποδοχή θα γίνει μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, πιθανόν στα τέλη Αυγούστου.
Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την υποβολή των εργασιών.

Όλες οι συνεδρίες θα βιντεοσκοπηθούν. Κάθε ομιλητής θα μπορεί να λάβει το βίντεο της παρουσίασής του μετά το τέλος του Συνεδρίου. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στη βιντεοσκόπηση της παρουσίασής σας, μπορείτε να το δηλώσετε στη φόρμα υποβολής εργασιών.

ePosters (Αναρτημένες Ανακοινώσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους ως «eposter», στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν το αργότερο έως τις 10 Ιουλίου 2022.

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και θα ομαδοποιηθούν βάσει θεματολογίας. Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιασθούν ως e-posters.

Η παρουσίαση των e-posters θα γίνουν σε ειδικές οθόνες σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Οδηγίες & Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του online συστήματος πατώντας εδώ. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δε θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

Για κάθε εργασία που θα γίνει δεκτή για παρουσίαση απαιτείται η προεγγραφή στο συνέδριο όλων των συγγραφέων.

Λογισμικό

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε επεξεργαστή κειμένου (όπως MS Office Word). Γραμματοσειρά, μέγεθος, διαστήματα, στοίχιση. Να έχει γραμματοσειρά Arial, 10 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση.

Κενά, παραγραφοποίηση

Οι παράγραφοι να μην ξεκινάνε με εσοχή. Να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων: τίτλου, συγγραφέων και ιδρυμάτων/νοσοκομείων. Να υπάρχει μόνο μία κενή γραμμή μεταξύ ιδρυμάτων/ νοσοκομείων και του κειμένου της περίληψης.

Τίτλος

Ο τίτλος πρέπει να είναι με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ χωρίς τόνους, κατά το δυνατόν σύντομος (όχι περισσότερες από δύο γραμμές).

Συγγραφείς

Όλα τα ονόματα (μέγιστος αριθμός συγγραφέων 6) να αναγραφούν στην ονομαστική, το πρώτο γράμμα του ονόματος να προηγείται του επιθέτου και στο τέλος να ακολουθεί ο εκθέτης που παραπέμπει στο ίδρυμα/κλινική/εργαστήριο, χωρίς κενό. Το όνομα του παρουσιαστή να είναι υπογραμμισμένο. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. π.χ. Μ. Παπαδοπούλου1,  Γ. Παπαδόπουλος2   

Διεύθυνση ιδρύματος

Να προηγείται το όνομα της Κλινικής ή Εργαστηρίου ή Τμήματος, του Ιδρύματος και να ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει να προηγείται ο εκθέτης και η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα π.χ.

Μ. Παπαδοπούλου1, Γ. Παπαδόπουλος2   

  1. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
  2. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη

Ενότητες

Είναι υποχρεωτικό η περίληψη να χωρίζεται σε ενότητες με τις ακόλουθες επικεφαλίδες:

Σκοπός, Υλικό – Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Συμπεράσματα

Περιπτώσεις περιλήψεων που δεν ακολουθούν την ενδεδειγμένη μορφή θα κρίνονται και θα αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή κατά περίπτωση.

Περίληψη

Συντομογραφίες όρων θα χρησιμοποιούνται αφού αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρενθέσεως, αμέσως μετά την πρώτη φορά που αυτές χρησιμοποιούνται στο κείμενο. 

Το κείμενο να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

Παρακαλώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα πατήστε εδώ.

Αποδοχή των εργασιών προς κρίση

Οι περιλήψεις των εργασιών δε θα γίνονται δεκτές προς κρίση σε περίπτωση που ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Οι συγγραφείς υπερβαίνουν τους έξι στον αριθμό
  • Όλοι οι συγγραφείς δεν έχουν εγγραφεί και εξοφλήσει τη συμμετοχή τους
  • Δεν έχει τηρηθεί αυστηρά η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολήςτης περίληψης (30 Ιουνίου 2022)
  • Εάν υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (συγγραφέων, νοσοκομείου, λανθασμένη δομή περίληψης, κλπ)
  • Εάν υπερβαίνει τις 250 λέξεις
  • Η παρουσίασή των εργασιών που έχουν εγκριθεί, στη θεματική ενότητα που προβλέπεται από το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

Δημοσίευση αποδεκτών εργασιών

Η περίληψη όλων των εργασιών που θα παρουσιαστούν ως ελεύθερες ή ως αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) θα δημοσιευθεί στον τόμο των περιλήψεων. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες εργασίες δεν παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο με ευθύνη των συγγραφέων τους.

Αναλυτικές οδηγίες e-Posters