Η περίοδος υποβολής εργασιών έχει ολοκληρωθεί.

 

H Ερευνητική/Πειραματική Εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη και πλήρως τεκμηριωμένη.

Να έχει ακολουθηθεί με σαφήνεια η διαδικασία της έρευνας ή του πειράματος.

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί ως διατριβή ούτε να έχει δημοσιευτεί στην Ελληνική ή διεθνή βιβλιογραφία και να μην έχει ανακοινωθεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο.

Οι υποψήφιες προς βράβευση εργασίες υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή που θα περιλαμβάνει 2 φακέλους:

  • Στον πρώτο κλειστό σφραγισμένο φάκελο να υπάρχει επιστολή όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων καθώς και στοιχεία επισκοινωνίας (e-mail και τηλέφωνο)
  • Στον δεύτερο κλειστό σφραγισμένο φάκελο την εργασία σε 2 αντίτυπα και η οποία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων και το επιστημονικό τους ίδρυμα/ιδρύματα

Οι συγγραφείς των υποψηφίων προς βράβευση εργασιών πρέπει να παρίστανται και στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου. Υπάρχει το ενδεχόμενο και πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να παρουσιάσουν τις εργασίες τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, εφόσον αποφασιστεί από την Επιστημονική Επιτροπή.

Στην καλύτερη ερευνητική-πειραματική εργασία θα απονεμηθεί το Βραβείο Πολυκράτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την ερευνητική πειραματική εργασία τους στην ελληνική γλώσσα το αργότερο έως 15 Σεπτεμβρίου 2022.