Στα πλαίσια της εξειδικευμένης ενημέρωσης των συνέδρων (ειδικευμένων και ειδικευόμενων) η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής και σε συνεργασία με το ΔΣ της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. αποφάσισαν
την καθιέρωση μιας νέας εκδοχής επιστημονικών παρουσιάσεων με τη μορφή των Εκτενών Ανακοινώσεων.

Σκοπός μιας Εκτενούς Ανακοίνωσης είναι η εμπεριστατωμένη παρουσίαση δημοφιλών χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται στη σύγχρονη πρακτική της ειδικότητας από συναδέλφους που διαθέτουν εμπράγματη αυξημένη εμπειρία στις τεχνικές αυτές.

Η παρουσίαση μιας τεχνικής είναι δυνατόν να αφορά όλους τους τομείς της Πλαστικής Χειρουργικής και προϋποθέτει την προσωπική εμπειρία του ομιλητή, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε: Επαρκή αριθμό περιστατικών, ανάλογα πάντα με το είδος της τεχνικής και τη συχνότητα με την οποία εφαρμόζεται.

Επαρκή χρόνο μετεγχειρητικής παρακολούθησης που να επιτρέπει έναν ικανοποιητικό βαθμό τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της τεχνικής.
Σαφή και ασφαλή συμπεράσματα από την εφαρμογή της τεχνικής, ώστε να διασαφηνίζονται οι επαρκείς ενδείξεις και οι τρόποι αντιμετώπισης των συχνότερα αναμενόμενων επιπλοκών.

Η διάρκεια της κάθε εκτενούς ανακοίνωσης θα είναι 15’ και το περίγραμμά της θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή περιγραφή της τεχνικής (σχεδιασμός, χειρουργικοί χρόνοι, σημεία χρήζοντα προσοχής, μετεγχειρητική παρακολούθηση) με τη χρήση ανάλογου οπτικοποιημένου υλικού
(ευκρινείς φωτογραφίες ή βίντεο), καθώς και τα αποτελέσματα του ομιλητή σε σχέση με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι ομιλητές θα πρέπει να υποβάλουν την εργασία τους προς κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου με διαδικασία παρόμοια με αυτή των ελεύθερων ανακοινώσεων και των e-posters. Είναι ευνόητο ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να κοινοποιούνται στοιχεία προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Οδηγίες και Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Για οδηγίες υποβολής περιλήψεων παρακαλώ μεταβείτε στην ενότητα Ελεύθερες Ανακοινώσεις. Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του online συστήματος πατώντας εδώ.