Η περίοδος υποβολής εργασιών έχει ολοκληρωθεί.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους ως «Ελεύθερη Ανακοίνωση» στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν το αργότερο 30 Ιουνίου 2022.
Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και θα ομαδοποιηθούν βάσει θεματολογίας. Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιασθούν ως Ελεύθερες Ανακοινώσεις.
Η παρουσίαση των Ελεύθερων Ανακοινώσεων θα είναι συνολικής διάρκειας οκτώ (8) λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού (6 λεπτά) και της συζήτησης (2 λεπτά).
Ο χρόνος της παρουσίασης θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά για την ομαλή ροή του προγράμματος. Οι αίθουσες συνεδριάσεων θα είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικό υπολογιστή, data projector και οθόνη.

Οδηγίες & Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του online συστήματος πατώντας εδώΠεριλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δε θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.
Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για παρουσίαση απαιτείται η προεγγραφή όλων των συγγραφέων.

Λογισμικό

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε επεξεργαστή κειμένου (όπως MS Office Word 1997-2003). Γραμματοσειρά, μέγεθος, διαστήματα, στοίχιση. Να έχει γραμματοσειρά Arial, 10 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση.

Κενά, παραγραφοποίηση

Οι παράγραφοι να μην ξεκινάνε με εσοχή. Να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων: τίτλου, συγγραφέων και ιδρυμάτων/νοσοκομείων. Να υπάρχει μόνο μία κενή γραμμή μεταξύ ιδρυμάτων/ νοσοκομείων και του κειμένου της περίληψης.

Τίτλος

Ο τίτλος πρέπει να είναι με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ χωρίς τόνους, κατά το δυνατόν σύντομος (όχι περισσότερες από δύο γραμμές).

Συγγραφείς

Όλα τα ονόματα (μέγιστος αριθμός συγγραφέων 5) να αναγραφούν στην ονομαστική με Γράμματα Τίτλου, το επίθετο να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και στο τέλος να ακολουθεί ο εκθέτης χωρίς κενό μεταξύ τους. Το όνομα του παρουσιαστή να είναι υπογραμμισμένο, αλλά ο εκθέτης να μην είναι υπογραμμισμένος. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. π.χ. Μ. Παπαδοπούλου1,  Ά. Παπαδόπουλος2   

Διεύθυνση ιδρύματος

Να αναγράφεται με Γράμματα Τίτλου. Να προηγείται το όνομα της Κλινικής-Τμήματος, του Ιδρύματος και να ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» ή Νευροχειρουργική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει να προηγείται ο εκθέτης και η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα π.χ.
Μ. Παπαδοπούλου1, Α. Παπαδόπουλος2   
1. Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»  2. Νευροχειρουργική Κλινική, 401 ΓενικόΣτρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Υπότιτλοι

Είναι υποχρεωτικό η περίληψη να χωρίζεται σε:
Ά) δύο ή και παραπάνω από τις παρακάτω ενότητες με την ακόλουθη σειρά: ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Β) σε μία μόνο ενότητα, εφόσον το κείμενο δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί νοηματικά.

Περίληψη

Κάθε ενότητα πρέπει να ξεκινάει με τον ακριβή τίτλο που αναγράφεται παραπάνω (με έντονα κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους), να ακολουθεί άνω κάτω τελεία και στη συνέχεια η περιγραφή της.
Κάθε ενότητα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή παράγραφο, ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων. Συντμήσεις όρων θα χρησιμοποιούνται αφού αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρενθέσεως, αμέσως μετά την πρώτη φορά που αυτές χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Το κείμενο να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
 Παρακαλώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα πατήστε εδώ.

Αποδοχή των εργασιών προς κρίση

Οι περιλήψεις των εργασιών δε θα γίνονται δεκτές προς κρίση σε περίπτωση που ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Οι συγγραφείς υπερβαίνουν τους πέντε στον αριθμό
  • Ολοι οι συγγραφείς δεν έχουν εγγραφεί και εξοφλήσει τη συμμετοχή τους
  • Δεν έχει τηρηθεί αυστηρά η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης (30 Ιουνίου 2022)
  • Εάν υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (συγγραφέων, νοσοκομείου, λανθασμένη δομή περίληψης, κλπ)
  • Εάν υπερβαίνει τις 250 λέξεις
  • Η παρουσίασή των εργασιών που έχουν εγκριθεί, στη θεματική ενότητα που προβλέπεται από το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

Δημοσίευση αποδεκτών εργασιών

Η περίληψη όλων των εργασιών που θα παρουσιαστούν ως ελεύθερες ή ως αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) θα δημοσιευθεί στον τόμο των περιλήψεων. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες εργασίες δεν παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο με ευθύνη των συγγραφέων τους.