Στα πλαίσια της εξειδικευμένης ενημέρωσης των συνέδρων (ειδικευμένων και ειδικευόμενων) η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής και σε συνεργασία με το ΔΣ της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. αποφάσισαν:
την καθιέρωση μιας νέας μορφής επιστημονικών παρουσιάσεων των Εκτενών Ανακοινώσεων.
Σκοπός μιας Εκτενούς Ανακοίνωσης είναι η εμπεριστατωμένη παρουσίαση δημοφιλών χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται στη σύγχρονη πρακτική της ειδικότητας μας από συναδέλφους που έχουν μεγάλη εμπειρία στις τεχνικές αυτές.

Η παρουσίαση μιας τεχνικής μπορεί να αναφέρεται σε οποιονδήποτε τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής και προϋποθέτει προσωπική εμπειρία του ομιλητή, η οποία βασίζεται σε:
– επαρκή αριθμό περιστατικών, ανάλογα πάντα με το είδος της τεχνικής και τη συχνότητα με την οποία εφαρμόζεται
– επαρκή χρόνο μετεγχειρητικής παρακολούθησης, που να επιτρέπει έναν ικανοποιητικό βαθμό τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της τεχνικής.
– σαφή και ασφαλή συμπεράσματα από την εφαρμογή της τεχνικής, έτσι ώστε να διασαφηνίζονται οι επαρκείς ενδείξεις και οι τρόποι αντιμετώπισης των συχνότερων επιπλοκών.

Η διάρκεια κάθε Εκτενούς Ανακοίνωσης είναι 15’ και θα πρέπει να έχει το ακόλουθο περίγραμμα: σαφή περιγραφή της τεχνικής (σχεδιασμός, χειρουργικοί χρόνοι, σημεία χρήζοντα προσοχής, μετεγχειρητική παρακολούθηση) με τη χρήση ανάλογου οπτικού και ενδεχόμενα οπτικοακουστικού υλικού (ευκρινείς φωτογραφίες ή βίντεο), καθώς και τα αποτελέσματα του ομιλητή σε σχέση με τις επαρκείς ενδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι ενδιαφερόμενοι ομιλητές θα πρέπει να υποβάλουν την εργασία τους προς έγκριση στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, θα ακολουθηθεί δηλαδή διαδικασία παρόμοια με αυτή των Ελεύθερων και των Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων.

Είναι ευνόητο ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να κοινοποιούνται στοιχεία προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Οδηγίες και Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Για οδηγίες υποβολής περιλήψεων παρακαλώ μεταβείτε στην ενότητα Ελεύθερες Ανακοινώσεις. Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του online συστήματος πατώντας εδώ.